Predstavitev društva

 

VIZITKA

Naziv:

TURISTIČNO DRUŠTVO CERJE

Ulica, hišna številka:

Opatje selo 14

Poštna številka in kraj:

5291 Miren

Občina:

Miren - Kostanjevica

Upravna enota:

Nova Gorica

Davčna številka:

39922014

Matična številka:

2096099

IBAN:

SI56 0510 0801 2031 193, Abanka Vipa

Registrski organ:

Upravna enota Nova Gorica

Vpis v registrski organ:

številka 543, 6.6.2005

Statistična domicilna dejavnost:

S 94.999 DEJAVNOST DRUGJE NERAZVRŠČENIH ČLANSKIH ORGANIZACIJ

 

KONTAKT

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel.: 00386 – 41/889779 in 00386 – 31/334346

 

PREDSTAVITEV IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 

TD Cerje iz Opatjega sela, ustanovljeno maja 2005, šteje preko 30 članov, tako domačinov kot ljubiteljev zgodovine, Krasa in prve svetovne vojne. Glavna dejavnost društva je ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter naravnega okolja Krasa. S tem namenom člani društva obnavljamo ostanke vojaških objektov iz 1. SV (strelske jarke, kaverne, jame…), ter urejamo sprehajalne poti in sodelujemo pri čistilnih akcijah. Sodelovali smo tudi pri projektih »Poti miru na Krasu« in »Zgodovinske poti med Sočo in Krasom«, ki je Goriško-Komenskemu Krasu doprinesel k turistični ponudbi: povečalo se je območje urejenih sprehajalnih poti ob obeležjih in zapuščini 1. svetovne vojne ter ostalih zgodovinskih in geografskih zanimivosti Krasa.

Dejavnost društva je tudi vodenje po Poteh miru na Krasu, za katero imamo med člani društva strokovno usposobljene vodiče. Poleg tega imamo dva strokovno usposobljena vodiča tudi za področje celotnega Krasa in Brkinov. Vsako leto društvo zadnjo nedeljo v marcu organizira pohod po Poteh miru na Krasu, katerega se udeleži lepo število pohodnikov.

Društvo sedeluje tudi z drugimi društvi na območju Krasa, Vipavske doline in zamejstva v sosednji Italiji. Lokalno pa deluje v krajevni skupnosti Opatje selo, ki zajema vasi Opatje selo, Lokvica in Nova vas v občini Miren - Kostanjevica.

 

 

STATUT DRUŠTVA (to bi bilo v dokumentu – PDF, da vsak klikne)

 

Na podlagi   8. člena Zakona o društvih (Uradni list SRS, št. 60/95 in 89/99) je občni zbor  TURISTIČNEGA DRUŠTVA CERJE dne 10. maja 2005 sprejel  naslednja

 

 

 

 

 

PRAVILA

 

 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

TURISTIČNO DRUŠTVO CERJE (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma v vseh njegovih pojavnih oblikah in s proučevanjem in ohranjanjem zapuščine prve svetovne vojne ali so kako drugače povezani s to dejavnostjo.

 

2. člen

Ime društva je: Turistično društvo Cerje

Sedež društva je v Opatjem selu 14, 5291 Miren.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju občine Miren-Kostanjevica.

 

3. člen

Društvo se lahko združuje v občinsko in območno turistično zvezo ter v Turistično zvezo Slovenije, kot tudi v druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju  turizma.

Društvo sodeluje z Goriškim muzejem Nova Gorica, Občinskim štabom za civilno zaščito in s sorodnimi strokovnimi institucijami. Društvo lahko v okviru svoje dejavnosti sodeluje s sorodnimi društvi tudi v zamejstvu, ki imajo podobne namene in cilje.            

 

4. člen

Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva predstavlja grafični znak stolpa na Cerju. Štampiljka je okrogle oblike s premerom 3,8 cm z napisom TURISTIČNO DRUŠTVO CERJE in sredinskim pitogramom stolpa.

 

5. člen

Društvo zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij. Člane društva obvešča o vseh dogajanjih, aktivnostih in odločitvah z objavo zapisnikov, preko biltenov in oglasil na javnem mestu. Na zahtevo članov društva se potrebne informacije o delu društva daje tudi na drug ustrezen način.

 

Obveščanje širše javnosti o delu društva se zagotavlja preko sredstev javnega obveščanja s tem, da:

 

 

-         omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih;

-         poroča o delu organov društva preko zapisnikov;

-         daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradivo za svoje   seje in sestanke ter druge informacije o svojem delu.

 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik izvršnega odbora.

 

 

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

 

 

6. člen

Namen in cilji društva so zlasti:

1.  predstavitev turistično zanimivih točk na območju občine Miren-Kostanjevica

2.  pospeševanje splošne turistične propagande in informacijske dejavnosti ter raziskave,

3.  organizacijsko utrjevanje in razvijanje delovnih odnosov v društvu in zvezah,

4.  na ljubiteljski osnovi povezati zbiralce, pozna­valce in proučevalce, ter v sodelovanju s strokovnimi institucijami prispevati k ohranjanju in varovanju zapuščine prve svetovne vojne,

5.  spodbujati člane k zbiranju, proučevanju, varovanju in pisanju prispevkov na temo prve svetovne vojne,

6.  vse ostale naloge, ki jih terja razvoj turizma in so v skladu z značajem in vlogo turističnih društev.

 

7. člen

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:

1.  skrbi za vključevanje zainteresiranih delovnih ljudi in občanov ter zlasti mladine v članstvo društva,

2.  s tečaji, predavanji, publikacijami, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi sredstvi skrbi za turistično vzgojo svojega članstva in ostalega prebivalstva,

3.  se zavzema za varstvo naravnih in kulturno zgodovinskih spomenikov in celotne krajine,

4.  samostojno ali z drugimi organizacijami se loteva akcij,sodeluje ali pa daje pobude za turistično urejanje svojih krajev,

5.  daje pobude, za vključevanje naravnih in drugih za turizem pomembnih objektov v turistično ponudbo, kakor tudi za izgradnjo potrebnih turističnih objektov,

6.  spremlja in proučuje vprašanja turizma in njegovega razvoja ter predlaga krajevnim skupnostim, občinskemu svetu, podjetjem in drugim ustrezne ukrepe za izboljšanje in razvoj turizma,

7.  pospešuje, sodeluje, organizira in tudi lahko opravlja splošno turistično propagando in informacijsko dejavnost v interesu svojega turističnega območja,

8.  organizira ali sodeluje pri organizaciji vseh vrst kulturnih, zabavnih, družbenih in drugih prireditvah, ki pospešujejo turizem,

9.  se zavzema za vključevanje zasebne turistične iniciative s turistično ponudbo,

10.sodeluje v razpravah o razvojnih in urbanističnih programih ter zazidalnih načrtih, zlasti pa pri programih turističnega razvoja svojih krajev in območja,

11.se povezuje z drugimi društvenimi organizacijami, ki svojo dejavnostjo prispevajo k izboljšanju turistične ponudbe,

12.proučuje in ohranjuje zapuščine prve svetovne vojne,

13.zbira, evidentira, vzdržuje in shranjuje predmete, ki so povezani s prvo svetovno vojno,

14.organizira ekskurzije in vodi po prizoriščih Soške fronte;

15.organizira srečanja, sejme, predavana, razstave in tečaje ter seznanja javnosti z dogodki, povezanimi s prvo svetovno vojno;

16.vzgaja članstvo in prebivalstvo o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine;

17.obvešča pirotehnične službe o obstoječih neeksplodiranih   ubojnih sredstvih in s tem prispevati k večji varnosti prebivalstva.

18.izdaja publikacije in druge tiske zvezi s prvo svetovno  vojno;

19.fotografira, topografira in kartira prizorišča prve svetovne vojne;

 

8.člen

Društvo lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje take dejavnosti določajo zakon in izvedbeni predpisi. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in nalogami društva in nujna za njihovo doseganje. Društvo lahko neposredno izvaja naslednjo pridobitno dejavnost:

 

-         vodniška dejavnost;

-         organiziranje izletov;

-         organiziranje srečanj, sejmov, predavanj;

-         založniška dejavnost;

-         gostinska dejavnost.

 

 

9. člen

Dejavnost društva se lahko odvija po sekcijah. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so odgovorne izvršnemu odboru društva.

 

 

 

III. ČLANSTVO

 

 

10. člen

Član društva lahko postane vsakdo, ki se ukvarja s tematiko turizma in prve svetovne vojne  ali  je kako drugače povezan z dejavnostjo društva in je pripravljen delovati v okviru pravil društva ter redno plačevati članarino.

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo, postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.

Za mladoletnika do dopolnjenega 7. leta podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva.

Mladoletnik med 7. in dopoljnjenim 15. letom priloži pristopni izjavi soglasje svojeka zakonitega zastopnika pred vstopom v društvo.

 

 

 

 

 

11. člen

Častni član društva postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in je s svojim delovanjem bistveno prispevala k uspešnemu delu društva. Če postane častni član oseba, ki ni član društva, nima pravice glasovanja.

Naziv "častni član" dodeli posamezniku občni zbor.

 

12. člen

Član društva lahko postane, na priporočilo upravnega odbora, tudi tuj državljan, če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in nameni društva, navedenimi v teh pravilih.

 

13. člen

Člani društva so lahko včlanjeni tudi v druga društva.

 

14. člen

Pravice članov so:

 

-   da volijo in so voljeni v vse organe društva;

-   da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva;

-       da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva;

-       da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim  finančno materialnim poslovanjem;

-        da uporabljajo materialna sredstva društva oz. koristijo opremo

-        društva pod pogoji, ki jih določa upravni odbor;

-        ­da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira društvo, pod pogoji, ki jih določa izvršni odbor.

 

 

15. člen

Dolžnosti članov so:

 

-        da spoštujejo pravila društva in druge akte ter sklepe organov društva;

-        da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja društvo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;

-        da redno plačujejo članarino;

-        da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;

-        da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane;

-        da varujejo ugled društva;

-        da s svojim delovanjem ne ogrožajo sebe ali drugih.

 

16. člen

Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za  svoje delo  v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

 

17. člen

Članstvo v društvu preneha:

 

-        s prostovoljnim izstopom;

-        z izključitvijo;

-        s črtanjem;

-        zaradi smrti člana.

18. člen

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o odstopu.

Izvršni odbor črta iz članstva člana, če ta kljub opominu po izteku roka, določenega v opominu, ne plača članarine za tekoče leto, brezpogojno pa mu preneha članstvo, če članarine ne plača dve leti zapored.

 

19. člen

Disciplinska komisija izključi člana v primeru, če grobo krši pravice in dolžnosti članov, navedene v 17. in 18. členu teh pravil, ali če zavestno ravna proti interesom društva.

 

 

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

 

 

20. člen

Organi društva so:

 

  1. občni zbor društva;
  2. izvršilni odbor društva;
  3. nadzorni odbor društva;
  4. disciplinska komisija društva.

 

 

21. člen

Občni zbor društva

 

Občni zbor društva je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani (redni in častni); je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršilni odbor enkrat letno.

 

Izredni občni zbor se lahko skliče po sklepu izvršilnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo tretjine članov društva. Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 (trideset) dni po prejemu zahteve za sklic. Če izvršilni odbor občnega zbora kljub temu ne skliče, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican.

 

Izredni občni zbor odloča le o zadevi, za katero je bil sklican.

 

22. člen

Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor sklepčen:

 

- če se ugotovi, da so bili člani  pravilno vabljeni in

- če je prisotnih najmanj 10 članov.

 

23. člen

Glasovanje je praviloma javno, člani pa se z navadno večino lahko odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne in se izvedejo po razpravi. Sklep občnega zbora je veljaven, če se je zanj odločila najmanj polovica prisotnih.

Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerimi se sprejemajo pravilniki ali s katerimi se odloča o vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva, sta potrebni dve tretjini glasov prisotnih članov in takemu občnemu zboru mora prisostvovati najmanj polovica vseh članov.

Ko se glasuje o razrešitvi organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.

 

 

 

24. člen

Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli občni zbor na predlog upravnega odbora ali na predlog skupine članov. O poteku občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovitelja. Po potrebi se izvoli tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.

 

25. člen

Naloge in pristojnosti občnega zbora so:

 

-   izvoli delovno predsedstvo;

-   sklepa o dnevnem redu;

-   sprejema poročila preteklega obdobja;

-   sprejema program dela društva za prihodnje obdobje;

-   sklepa o finančnem načrtu za prihodnje obdobje;

-   neposredno voli in razrešuje izvršni odbor, nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo;

-   odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva;

-   odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi   

-   sorodnimi organizacijami;

-   odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani 

-   društva  v skladu z namenom in cilji društva;

-   odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;

-   odloča o vseh vprašanjih od katerih je neposredno ali

-   posredno odvisen obstoj društva;

-   odloča o spremembah statuta in drugih predpisov društva;

-   imenuje posebne komisije ali ustanovi sekcije ali oboje ukinja;

-   sklepa o prenehanju društva;

-   določa višino članarine in vpisnine;

-   podeljuje priznanja ter imenuje častne člane.

 

26. člen

Izvršni odbor društva

 

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sprejetih sklepih občnega zbora.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

 

Izvršni odbor šteje najmanj sedem članov.

 

Sestavljajo ga:

-         predsednik, ki opravlja tudi vlogo zastopnika društva;

-         podpredsednik;

-         tajnik;

-         blagajnik;

-         člani.

 

Izvršni odbor se praviloma sestaja enkrat mesečno.

 

Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča po sistemu večine.

 

Člane izvršnega odbora voli občni zbor za dobo 2 (dveh) let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. V novi izvršilni odbor se izvoli najmanj ena tretjina novih članov.

 

 

27. člen

Naloge izvršnega odbora:

 

- sklicuje redni ali izredni občni zbor;

- skrbi za izvrševanje programa društva;

- pripravlja predloge aktov društva;

- pripravi predlog finančnega plana in poročila o poslovanju;

- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;

- vodi evidenco članstva;

- upravlja s premoženjem društva;

- imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije;

- uresničuje  druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor;

- skrbi za strokovno in varno delo na akcijah, ki jih organizira društvo;

- zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo predpisani red;

- vodi evidenco prostovoljnega dela v društvu;

- pripravlja predloge za podelitev priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom društva;

- predlaga občnemu zboru podelitev naziva „častni član“;

- opravlja nalogo arbitra v sporih med organi društva, ali v sporih med organi društva in člani.

 

 

 

 

28. člen

Predsednik društva

Predsednik društva, ki je obenem tudi predsednik izvršilnega odbora, zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in organizacijam doma in v tujini.

Za svoje delo je odgovoren neposredno občnemu zboru in upravnemu odboru. V odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.

 

 

 

 

 

 

 

29. člen

Naloge predsednika društva:

-         podpisuje pravila društva in druge splošne akte;

-         sklepa in podpisuje pogodbe;

-         odgovarja za javnost dela društva;

-         sklicuje občni zbor in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva;

-         sklicuje sestanke izvršilnega odbora;

-         podpisuje sklepe izvršilnega odbora;

-         poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka;

-         koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov društva;

-         odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje, s tem da upravni odbor sklepe naknadno potrdi;

-         predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva.

 

 

 

 

30. člen

Tajnik društva:

 

-         skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje izvršnega odbora in občnega zbora društva;

-         skrbi za ustrezen način obveščanja članov o delu izvršnega odbora;

-         opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti izvršni odbor društva.

 

Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru.

 

 

31. člen

Blagajnik društva:

 

-         vodi finančno poslovanje društva v skladu z določili Pravilnika  o materialnem poslovanju in veljavnimi predpisi s tega področja  po pravilih računovodskih standardov za društva;

-         poroča izvršnemu odboru o finančnem poslovanju društva.

 

Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru.

 

 

32. člen

Nadzorni odbor društva

 

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru, kateremu mora pismeno poročati vsaj enkrat letno.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh uglednih članov društva, ki jih izvoli občni zbor za dobo 2 (dveh) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v izvršnem odboru. Člani nadzornega odbora so lahko člani posameznih komisij.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani, odloča večina.

 

33. člen

Disciplinska komisija društva

 

Disciplinsko komisijo voli in imenuje občni zbor za dobo 2 (dveh) let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo  predsednika.

Disciplinska komisija:

-    odloča o disciplinskih kršitvah kot organ I. stopnje,

-    sprejema zahteve za uvedbo disciplinskega postopka,

-    vodi evidenco o izrečenih ukrepih.

 

34. člen

Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka poda v pisni obliki predsednik društva na lastno pobudo, organ društva ali član društva.

 

Disciplinska komisija ob navzočnosti vseh članov izreče z večino glasov naslednje ukrepe:

1. za lažje kršitve:

-    opomin

-    javni opomin

 

2. za težje kršitve:

-    izključitev

 

 

Ukrep izključitve je možno izreči tudi z odložilnim  pogojem (pogojno) za dobo do dveh let.

Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil društvu škodo, jo je dolžan povrniti. Višino škode določi izvršni odbor.

 

Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna občnemu zboru. O  pritožbah na odločitve disciplinske komisije odloča občni zbor kot organ II. stopnje.

 

 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

 

35. člen

Viri dohodkov društva so:

-         članarina;

-         darila in volila;

-         dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih  pravic;

-         prispevki sponzorjev;

-         javna sredstva;

-         drugi viri.

-

36. člen

Obseg in razdelitev sredstev za vsako koledarsko leto predvidi s finančnim načrtom izvršni odbor.

Realizacija finančnega načrta se ugotavlja ob sprejemanju letnega poročila o poslovanju.

 

37. člen

Če društvo ustvari presežek prihodkov nad odhodki z opravljanjem pridobitne dejavnosti, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

 

38. člen

Društvo razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo poročilo o poslovanju.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.

 

 

39. člen

Evidenco o finančnih sredstvih vodi blagajnik v blagajniški knjigi. O finančno materialnem poslovanju občasno poroča izvršilnemu odboru.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

40. člen

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno materialnem poslovanju. Podatke izkazuje v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Poslovno poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva in mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva in določbami teh pravil.

Poslovno poročilo je potrebno dostaviti organizaciji pristojni za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta.

 

47. člen

Društvo ima  premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa izvršilnega odbora, nepremičnine pa se lahko nabavi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti opravlja računsko sodišče.

 

42. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

43. člen

Društvo lahko preneha:

 

-         po volji članov s sklepom občnega zbora;

-         po samem zakonu.

 

V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva pravnemu nasledniku, ali drugi sorodni organizaciji (sorodno društvo), ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati.

V primeru prenehanja društva po samem zakonu se sredstva po poravnavi obveznosti prenesejo na ŠPORTNO DRUŠTVO KRAS.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

44. člen

Ta pravila je sprejel občni zbor, dne 10. maja 2005 in velja v skladu z zakonom od tega dne dalje.

 

 

Miren, 10. maj 2005

 

      

 

         

ZASTOPNIK DRUŠTVA: Boštjan Frančeškin